Toteutin Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Päivitetty 28.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Toteutin Oy
Yhteystiedot:
Nopontie 64
05620 Hyvinkää

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Tarja Seppänen
040 823 6963
tarja.seppanen@toteutin.fi


Toteutin Oy on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa. 


2. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietojen käsitellään asiakassuhteen tai asiakkaan antaman suostumuksen perusteella. 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvä viestintä ja markkinointi


4. Rekisterin tietosisältö


Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

  • Nimi, koulutus, työnantaja, tehtävänimike,  kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot
  • Tiedot ostetuista tuotteista/palveluista
  • Palvelujen ostoon ja maksuihin liittyviä tietoja


5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: tarja.seppanen@toteutin.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 
Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  


On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 


Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai sen aikana. 


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta Toteutin Oy:n ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.


8. Käsittelyn kesto

 
Toteutin Oy säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja Toteutin Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta.


9. Henkilötietojen käsittelijät ja kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista


Asiakasrekisteriä käsittelevät Toteutin Oy:n työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Toteutin Oy ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.